การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ

ชื่อเรื่อง                            การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ผู้วิจัย                              นางพิชชานันท์   พลพงษ์พัชรกุล

โรงเรียน                            บ้านปราสาทเยอ

บทคัดย่อ

                                     

                                         การพัฒนาผลการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

                                        1)  

                                       2)  เพื่อเปรียบเทียบผล ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ก่อนและหลังเรียนโดยวิธีสอนแบบโครงงาน

                        3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 3  จำนวน  24  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

                                       เครื่องมือทีใช้ได้แก่

                                       1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  10 แผน

                                      2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

                                      3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จาหลอดกาแฟกลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพ

                                     4)  แบบประเมินโครงงาน การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และร้อยละ (%) ผลการวิจัยพบว่า

                                      1.             แผนการเรียนรู้  เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โดยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน มีประสิทธิภาพ84.11/80.42

                                                     2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 34.73 แสดงว่าหลังการใช้แผนการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.73

                                   3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s